http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท12/03/2024
ผู้เข้าชม4,089,760
เปิดเพจ6,210,447

ปฎิทิน

« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

หนังสือภาค ก.ท้องถิ่น (ไทย+คณิต+อังกฤษและกฎหมายที่ใช้สอบ) ที่ขายดีที่สุด  

เว็บมาสเตอร์ 4273/0 01/11/2020 01/11/20 18:30

ขอให้ร่ำรวย โชคดีประสบความสำเร็จ ทั้งชีวิตคู่และการงานตลอดไปเทอญ (ด้วยลายเซ็นนำโชค) สาธุ สาธุ  

เว็บมาสเตอร์ 2781/0 27/10/2020 27/10/20 14:28

นานาสาระที่น่ารู้  

เว็บมาสเตอร์ 5537/2 25/05/2020 24/10/20 08:57

คู่มือการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 2267/0 13/10/2020 13/10/20 14:00

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562  

เว็บมาสเตอร์ 2863/0 07/10/2020 07/10/20 10:47

เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 4171/0 26/09/2020 26/09/20 05:34

ความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 2947/0 16/08/2020 16/08/20 13:21

รักและผูกพันสำหรับเพื่อนๆ พี่ๆทุกคน อบต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

เว็บมาสเตอร์ 2523/0 31/07/2020 31/07/20 20:20

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ  

เว็บมาสเตอร์ 3417/0 27/07/2020 27/07/20 17:20

แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  

เว็บมาสเตอร์ 6181/0 26/07/2020 26/07/20 20:09

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  

เว็บมาสเตอร์ 5870/1 26/07/2020 26/07/20 19:47

กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 150 ใบ ก่อนไปรับตำแหน่งใหม่(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ที่ระลึกแจกผู้สูงอายุและผู้พิการ ม.11 บ้านมะค่าตะวันออก ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

เว็บมาสเตอร์ 2594/1 08/07/2020 08/07/20 23:33

รวมข้อสอบ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด สอบวันที่ 6 กรกฎาคม 2563  

เว็บมาสเตอร์ 3461/0 08/07/2020 08/07/20 22:52

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  

เว็บมาสเตอร์ 2680/0 08/07/2020 08/07/20 19:29

ความคืบหน้าการเตรียมเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 9078/1 06/06/2020 08/07/20 18:23

คู่มือการคลังท้องถิ่น รวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 2793/0 25/05/2020 25/05/20 06:57

จำหน่ายหนังสือภาค ข. สำนักงานอัยการสูงสุด  

เว็บมาสเตอร์ 3597/1 21/05/2020 21/05/20 21:16

ภาพอดีต  

เว็บมาสเตอร์ 2658/1 20/05/2020 20/05/20 21:29

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ >> พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10)  

เว็บมาสเตอร์ 2425/0 02/05/2020 02/05/20 19:36

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 7  

เว็บมาสเตอร์ 3692/1 01/05/2020 01/05/20 02:13

คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 3143/0 15/04/2020 15/04/20 21:03

จำหน่ายหนังสือภาคก.ท้องถิ่นฉบับปรับปรุง  

เว็บมาสเตอร์ 2962/5 29/02/2020 15/04/20 20:29

เตือนใจตัวเอง  

เว็บมาสเตอร์ 987/3 05/12/2019 11/04/20 09:44

ตัวอย่างหนังสือภาคก.ท้องถิ่นฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563  

เว็บมาสเตอร์ 8854/2 02/04/2020 02/04/20 20:46

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์สายงานผู้บริหารท้องถิ่น วันที่ 14 - 17 มี.ค.63  

เว็บมาสเตอร์ 3738/1 14/03/2020 14/03/20 15:01

ตัวชี้วัดกำหนด กำหนด"ฝ่าย"ในอบต.ประเภทสามัญ  

เว็บมาสเตอร์ 2079/1 08/03/2020 08/03/20 12:52

คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย  

เว็บมาสเตอร์ 512/1 07/03/2020 07/03/20 14:50

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. หรือท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ สู้ๆๆ ครับ  

เว็บมาสเตอร์ 3483/1 17/09/2019 04/03/20 23:38

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ด้วยกัน วันละ 20 คำ  

เว็บมาสเตอร์ 541/0 01/03/2020 01/03/20 18:35

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 2724/2 29/06/2018 29/02/20 15:49
จำนวนกระทู้ 1,628 Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view