http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แนวข้อสอบต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา (ผมประพันธ์เวารัมย์)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท07/09/2015
ผู้เข้าชม762,289
เปิดเพจ1,325,397

แนวข้อสอบต่างๆ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

มุมอมยิ้ม

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556

สรุปรัฐธรรมนูญ 2550 และรัฐธรรมนูญ ฉบับสมบูรณ์ และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 1 และ 2 พ.ศ. 2554

การพิมพ์หนังสือราชการ ใช้ฟอร์นที่ลงท้าย ด้วย iT 9 พิมพ์ตัวเลขอารบิด เป็นตัวเลขไทยได้ ประหยัด เวลาในการเปลี่ยนภาษา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีโอนพนักงานส่วนตำบล

ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเินินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 รวมระเบียบและหนังสือหารือเงินเศรษฐกิจชุมชน

มติคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ http://pun2013.bth.cc

เว็บมาสเตอร์ 37/0 07/12/2014 07/12/14 07:40

เว็บไซต์แจกแนวข้อสอบ http://pun2013.bth.cc

ประพันธ์ เวารัมย์ 3/0 28/11/2015 28/11/15 11:22

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประพันธ์ เวาร้มย์ 9/0 30/10/2015 30/10/15 15:21

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ..เก็ง.......-ดัก.......-เดา......-ฟัน......

ประพันธ์ เวาร้มย์ 13/0 26/10/2015 26/10/15 16:12

แนวข้อสอบเตรียมสอบอบต.ในเขตจังหวัดลพบุรี....เก็ง.... ดัก.... เดา.... ตรง.... ฟัน....

ประพันธ์ เวาร้มย์ 12/0 19/10/2015 19/10/15 11:07

แนวข้อสอบเตรียมสอบอบต.ในเขตจังหวัดสุโขทัยเก็ง....... ดัก.......-เดา......ตรง.......-ฟัน.......

ประพันธ์ เวาร้มย์ 23/0 16/10/2015 16/10/15 13:21

แนวข้อสอบเตรียมสอบอบต.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เก็ง.... ดัก.... เดา.... ตรง.... ฟัน....

ประพันธ์ เวาร้มย์ 13/0 07/10/2015 07/10/15 13:20

(อย่าท้อถอย ก้าวไปให้ถึงฝัน) http://pun2013.bth.cc

ประพันธ์ เวารัมย์ 8/0 26/09/2015 26/09/15 20:08

(อย่าท้อแท้ ก้าวไปให้ถึงฝัน) http://pun2013.bth.cc

ประพันธ์ เวารัมย์ 6/0 26/09/2015 26/09/15 16:19

วันนี้คุณพร้อมหรือยัง 'เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน' http://pun2013.bth.cc

ประพันธ์ เวารัมย์ 4/0 23/09/2015 23/09/15 06:13

แจกฟรี(แนวข้อสอบ) สำหรับผู้ไม่ค่อยมีงบประมาณซื้อหนังสือ ไม่มีลิขสิทธิ์ http://pun2013.bth.cc

ประพันธ์ เวารัมย์ 24/0 20/09/2015 20/09/15 17:44

 ได้บรรจุเป็นข้าราชการเพราะจังหวัดอุบลราชธานี http://pun2013.bth.cc

ประพันธ์ เวารัมย์ 4/0 15/09/2015 15/09/15 01:14

แนวข้อสอบเตรียมสอบอบต.ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เว็บมาสเตอร์ 14/0 13/09/2015 13/09/15 23:55

แนวข้อสอบเตรียมสอบอบต.ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประพันธ์ เวารัมย์ 7/0 13/09/2015 13/09/15 23:34

เว็บไซต์ คลิปติวสอบรับราชการ คลิ๊กตรงลิ้งนี้

ประพันธ์ เวารัมย์ 10/0 09/09/2015 09/09/15 05:51

แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2015 ชุด คืนความรู้ให้สังคม ชุดที่ 2

ประพันธ์ เวารัมย์ 19/0 07/09/2015 07/09/15 05:24

รายชื่อรัฐมนตรีทุกกระทรวง – รัฐบาลประยุทธ์ 3

ประพันธ์ เวารัมย์ 9/0 30/08/2015 30/08/15 13:57

สรุปรายชื่อรัฐมนตรีทุกกระทรวง – รัฐบาลประยุทธ์ 3

ประพันธ์ เวารัมย์ 4/0 30/08/2015 30/08/15 13:55

แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน เตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการ

เว็บมาสเตอร์ 20/0 24/08/2015 24/08/15 04:51

รวมคำสัมภาษณ์ของท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://pun2013.bth.cc/webboard/topic-view-338872

เว็บมาสเตอร์ 12/0 24/08/2015 24/08/15 04:39

แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2015 ชุด คืนความรู้ให้สังคม

เว็บมาสเตอร์ 29/0 23/08/2015 23/08/15 15:41

แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2015-ชุด-คืนความรู้ให้สังคม (ชุดที่ 1)

ประพันธ์ เวารัมย์ 22/0 23/08/2015 23/08/15 15:38

แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน เตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการ

ประพันธ์ เวารัมย์ 17/0 23/08/2015 23/08/15 15:36

ขอแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการสาธารณสุข

ปาริฉัตร 34/0 04/08/2015 04/08/15 10:44

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประพันธ์ เวารัมย์ 19/0 06/01/2015 06/01/15 05:57

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประพันธ์ เวารัมย์ 9/0 06/01/2015 06/01/15 05:56

สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

เว็บมาสเตอร์ 92/0 23/12/2014 23/12/14 06:40

สโบเบท ออนไลน์ผ่านเน็ต

songlink 14/0 18/12/2014 18/12/14 15:30

เทศาภิบาล เตรียมสอบปลัดอำเภอและส่วนราชการอื่นๆ

เว็บมาสเตอร์ 69/0 13/12/2014 13/12/14 19:12

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ถาม - ตอบ)

ประพันธ์ เวารัมย์ 123/0 10/12/2014 10/12/14 15:42
จำนวนกระทู้ 78 Page 1 2 3 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view