http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แนวข้อสอบราชการต่างๆ และอื่นๆที่น่าสนใจ

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา (ผมประพันธ์เวารัมย์)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท13/02/2016
ผู้เข้าชม781,462
เปิดเพจ1,382,185

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

การพิมพ์หนังสือราชการ ใช้ฟอร์นที่ลงท้าย ด้วย iT 9 พิมพ์ตัวเลขอารบิด เป็นตัวเลขไทยได้ ประหยัด เวลาในการเปลี่ยนภาษา

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเินินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 รวมระเบียบและหนังสือหารือเงินเศรษฐกิจชุมชน

ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีโอนพนักงานส่วนตำบล

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

แนวข้อสอบต่างๆ

มติคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ  

เว็บมาสเตอร์ 274/2 07/02/2016 08/02/16 15:46

ยินดีด้วยน่ะครับ กับข้าราชการท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 281/0 07/02/2016 07/02/16 12:19

ป้ายสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2559 สุดยอด ++++55555  

ประพันธ์ เวารัมย์ 2676/2 27/12/2015 04/02/16 11:49

หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟหรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตครับ หรือฝากของมาให้ (ไม่ได้บังคับน่ะครับ อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนก็แล้วกัน  

เว็บมาสเตอร์ 231/1 15/01/2016 30/01/16 18:29

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 534/0 21/01/2016 21/01/16 11:37

ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)  

เว็บมาสเตอร์ 168/2 16/12/2015 19/01/16 17:18

เว็บไซต์ 20 กระทรวง

เว็บมาสเตอร์ 40/0 19/01/2016 19/01/16 15:24

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 2405/0 13/01/2016 13/01/16 13:38

สวัสดีปีใหม่ 2559 ขอให้มีความสุขมากๆ ทุกคน

เว็บมาสเตอร์ 19/0 01/01/2016 01/01/16 18:01

ขอขอบคุณ คุณพี่ๆ น้องๆ อบต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ที่ได้อนุเคราะห์งบประมาณ โบนัสของทุกท่าน ให้ผมคนนี้ (ประพันธ์ เวารัมย์) ขอบคุณมากๆ ครับ

เว็บมาสเตอร์ 55/0 31/12/2015 31/12/15 09:24

แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 801/0 18/12/2015 18/12/15 02:46

เกล้ากระหม่อมขอประทานถวายสักการะ ด้วยสำนึกในพระเมตตากรุณย์หาที่สุดมิได้

เว็บมาสเตอร์ 16/0 18/12/2015 18/12/15 02:11

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง ระบบแท่งของท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 134/0 16/12/2015 16/12/15 06:14

แนวข้อสอบท้องถิ่น แจกฟรีไม่มีขาย   

ประพันธ์ เวารัมย์ 805/0 16/12/2015 16/12/15 05:16

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เก็ง....... ดัก.......-เดา...-ตรง...-ฟัน.......  

ประพันธ์ เวารัมย์ 167/0 11/12/2015 11/12/15 06:20

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

ประพันธ์ เวาร้มย์ 162/0 30/10/2015 30/10/15 15:21

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ..เก็ง.......-ดัก.......-เดา......-ฟัน......  

ประพันธ์ เวาร้มย์ 139/0 26/10/2015 26/10/15 16:12

แนวข้อสอบเตรียมสอบอบต.ในเขตจังหวัดลพบุรี....เก็ง.... ดัก.... เดา.... ตรง.... ฟัน....

ประพันธ์ เวาร้มย์ 40/0 19/10/2015 19/10/15 11:07

แนวข้อสอบเตรียมสอบอบต.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เก็ง.... ดัก.... เดา.... ตรง.... ฟัน....

ประพันธ์ เวาร้มย์ 47/0 07/10/2015 07/10/15 13:20

รวมคำสัมภาษณ์ของท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://pun2013.bth.cc/webboard/topic-view-338872  

เว็บมาสเตอร์ 483/0 24/08/2015 24/08/15 04:39

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ http://pun2013.bth.cc

เว็บมาสเตอร์ 50/0 07/12/2014 07/12/14 07:40

คลิปแนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

เว็บมาสเตอร์ 3/0 13/02/2016 13/02/16 17:22

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว #ทหารไทยผู้กล้า# เสียชีวิตอย่างสมเกียรติ...... ขอให้น้องเมท วีรบุษผู้กล้า เสียสละชีวิตเพื่อชาติ สมกับลูกผู้ชาย ขอให้สู่สวรรค์คีรี ภพที่ดีที่ต้องการ

เว็บมาสเตอร์ 9/0 13/02/2016 13/02/16 16:08

เที่ยวบุรีรัมย์ เยือนถิ่นปราสาทสายฟ้า ชมสนามฟุตบอล ไอ-โมบาย สเตเดียม

เว็บมาสเตอร์ 3/0 13/02/2016 13/02/16 14:51

คัมภีร์กฎแห่งกรรม 3 ชาติ ได้บันทึกไว้ว่า “สามีภรรยา " มีกรรมร่วมกันมา ไม่ว่าจะกรรมดี หรือกรรมชั่ว

เว็บมาสเตอร์ 3/0 13/02/2016 13/02/16 14:44

แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

เว็บมาสเตอร์ 30/0 13/02/2016 13/02/16 11:29

แนวข้อสอบส่วนราชการต่างๆ (ชุดอ่านให้รู้ สู้กับข้อสอบ)  

เว็บมาสเตอร์ 233/0 12/02/2016 12/02/16 18:24

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ (ข้อจริงปี 2555)

เว็บมาสเตอร์ 74/0 12/02/2016 12/02/16 15:49

การตั้งหน้ากระดาษแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์ Word เดียวกัน

เว็บมาสเตอร์ 9/0 11/02/2016 11/02/16 20:44

ประกาศผลสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เว็บมาสเตอร์ 30/1 11/02/2016 11/02/16 20:16
จำนวนกระทู้ 248 Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view