http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก http://valrom.igetweb.com

 แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท11/10/2019
ผู้เข้าชม2,759,593
เปิดเพจ4,467,726

ปฎิทิน

« October 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

iGetWeb.com
AdsOne.com

เฟซบุ๊ก / ไลน์ ประพันธ์ เวารัมย์ และแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ

เฟซบุ๊ก / ไลน์ ประพันธ์ เวารัมย์ และแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ

เฟซบุ๊ก / ไลน์ไอดี 0857643290

ประพันธ์ เวารัมย์ และแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์ คลิ๊กด้านล่าง

https://www.facebook.com/prapun2523

หรือ

แนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ

https://www.facebook.com/groups/1539791162903094 

(ห้องเฟซบุ๊ก จองหนังสือ /ทดลองทำข้อสอบ / โหลดแนวข้อสอบฟรี / เฉลยข้อสอบ/สอบภาค ข.ตำแหน่งต่างๆ และอื่นๆตามลิ้งด้านล่าง)

(1) สั่งซื้อหนังสือภาค ก.ท้องถิ่น (ไทย+คณิต+อังกฤษ+กฎหมาย) เฟซบุ๊กลิ้งนี้ https://www.facebook.com/groups/946186482223274

(2) ทดลองทำข้อสอบจริงที่ผ่านมาและคาดว่าจะออกที่เฟซบุ๊กลิ้งนี้ https://www.facebook.com/groups/419087018289737

(3) เว็บไซต์แจกแนวข้อสอบ http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=4

(4) เฉลยข้อสอบต่างๆ https://www.facebook.com/groups/643691739359382

(5) เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกัน https://www.facebook.com/groups/1438034446216288

(6) หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet
(7) เตรียมสอบการเงิน พัสดุ คลัง จัดเก็บรายได้ ตรวจสอบภายใน https://www.facebook.com/groups/334675870626346

(8) เตรียมสอบนักวิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานป้องกัน และอื่นๆ

https://www.facebook.com/groups/878962688975007

(9) เตรียมสอบจพง.นักวิชาการ เกษตร สาธารณสุข คอมพิวเตอร์ https://www.facebook.com/groups/317840862355874
(10)แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ https://www.facebook.com/groups/1539791162903094
(11) เตรียมสอบภาค ก.ท้องถิ่นและ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นๆ https://www.facebook.com/groups/827046157429060

(12) เพจประพันธ์ เวารัมย์ https://is.gd/KxTXVA


(13) เตรียมสอบปลัดอำเภอ (ฝันให้ไกล ไปให้ถึง (ประพันธ์ เวารัมย์) https://www.facebook.com/groups/945576735540059
(14) เตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร https://www.facebook.com/groups/1560273250721570

(15) เตรียมสอบ กกต. https://www.facebook.com/groups/2108824469395268

(16) เตรียมบุคลากรทางการศึกษาและอื่นๆ https://www.facebook.com/waoram.bth.cc

(17) เตรียมสอบสายบริหารของท้องถิ่น https://www.facebook.com/groups/1956634087992762 

(18) เว็บไซต์ประพันธ์ เวารัมย์ http://group.wunjun.com/valrom2012/11251

(19) เฟซส่วนตัว ประพันธ์ เวารัมย์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100005571227073

(20) เฟซบุ๊กประพันธ์ เวารัมย์ https://www.facebook.com/prapun2523

(21) เว็บอบต.สวายจีก ที่ทำงานผมเอง

http://www.sawaijeek.go.th

**แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)**

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 (เล่มที่ 21)

ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

https://is.gd/Io2VUL

จุดเน้นประเด็นออกข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 โหลดไปอ่านได้ที่

https://is.gd/IBZNnQ

ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

https://is.gd/h7BcpJ

กฎหมายฉบับเต็ม 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่น

https://is.gd/MFBOz4

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เล่มที่ 16)

https://is.gd/SvVnCH

แนวข้อสอบ ภาค ก. (ท้องถิ่น  / กทม. / ก.พ.  / ครู  / อื่นๆ) (ไทย+คณิต+อังกฤษ)

https://is.gd/sfcX5h

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

https://is.gd/zwQXUJ

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น  (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

https://is.gd/Aok7Js

แนวข้อสอบเก่าท้องถิ่น

https://is.gd/hekmiO

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 โหลดตรงนี้

https://is.gd/rxw9MW

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

https://is.gd/Elnpos

การเกษียนหนังสือราชการ ทุกตำแหน่งในระบบราชการต้องเกี่ยวข้อง

https://is.gd/GCX3na

แนวข้อสอบเก่าของท้องถิ่น 2015

https://is.gd/I5CtE4

สอบสายผู้บริหาร อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ของอปท. สู้ต่อไปอย่าหยุดยั้ง ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ

https://is.gd/5g5dU8

แนวข้อสอบท้องถิ่น (สายบริหาร)รุ่นโค้งเส้นชัย (ชุดสู้อยากมีความหวัง)

https://is.gd/q8fkv9

กฎหมายฉบับเต็ม 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่นhttps://is.gd/8J8EPG

แนวข้อสอบอัตนัย เตรียมสอบสายบริหาร

https://is.gd/dL0c10

*****************************************************************

จุดเน้นออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

https://is.gd/40BSQb

จุดเน้นที่ออกสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

https://is.gd/CAT3KA

****************

จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

https://is.gd/MLlugr

จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

https://is.gd/BdOftA

จุดเน้นที่ออกสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

https://is.gd/5tbtP8

แนวข้อสอบเก่า ของท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ.และเมืองพัทยา (เล่ม ที่ 1)

https://is.gd/MB0c2d

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ (เล่มที่ 2)

https://is.gd/mN5IEk

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง 2559 (เล่มที่ 3)

https://is.gd/dtIaOf

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล (เล่มที่ 4)

https://is.gd/8yVmRt

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง จำนวน 156 ข้อ (เล่มที่ 5)

https://is.gd/jRq7A9

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นๆ (เล่มที่ 6)

https://is.gd/HRwQI7

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นๆ (เล่มที่ 7)

https://is.gd/U0t52G

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เล่มที่ 8)

https://is.gd/dp6hGb

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป (เล่มที่ 9)

https://is.gd/3gDpGB

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สอบท้องถิ่น ปี 2560 (เล่มที่ 10)

https://is.gd/hFY9ET

แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน นักวิชาการฯ การเงินและบัญชี คลัง จัดเก็บรายได้ พัสดุ (เล่มที่11)

https://is.gd/A9NXRt

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เล่มที่12)

https://is.gd/oFlhar

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน / สุขาภิบาล /นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ / สาธารณสุข / สิ่งแวดล้อม (เล่มที่13)

https://is.gd/a3QYb8

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้

https://is.gd/47AsDd

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (เล่มที่ 14)

https://is.gd/jwdSNB

สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 (เล่มที่ 15)

https://is.gd/9vzqUN

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 (เล่มที่ 17)

https://is.gd/B3786S

(จุดเน้นออกข้อสอบ)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  (เล่มที่ 18)

https://is.gd/Doj0qt

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

https://is.gd/bNvwxH

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แนวข้อสอบเก่า)

https://is.gd/RFsrf5

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

https://is.gd/wC4VQY

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เก็ง....... ดัก.......-เดา...-ตรง...-ฟัน.......

https://is.gd/YfErhq

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

https://is.gd/UDMgTv

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

https://is.gd/PFMiHc

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 (แนวข้อสอบเก่า 2556)

https://is.gd/M0z7KU

รวมแนวข้อสอบจริงสอบท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 (รวมทุกตำแหน่ง) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกโดย ม.ราชภัฏสวนดุสิตปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ ม.สวนดุสิต

เขาห้ามคัดลอก แต่เขาไม่ได้ห้ามจำออกมา (สู้ๆสู้ๆ) ลิ้งตรงนี้

https://is.gd/6k8YE8

หรือ

http://valrom.igetweb.com/webboards/1365664/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2557-(%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87)-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A1.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95.html

 ********************************

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 กฎกระทรวง 9 ฉบับ

https://is.gd/YHxxh0

https://drive.google.com/file/d/1DbQKtn7XcMicK0WYprMpanToi25qfYhO/view?usp=sharing

หรือ

https://files.acrobat.com/a/preview/892c7c14-91a5-4bd0-babe-14cadea50869

******************************************

แนวข้อสอบท้องถิ่น แจกฟรีไม่มีขาย (แนวข้อสอบเก่า)

โหลดไปดูตรงนี้

https://is.gd/8if1gK

หรือ

https://is.gd/ytY7kN

หรือ

https://is.gd/rie2sh

*************************

แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก. อนุกรม จำนวน 102 ข้อ (เล่มที่ 1)

https://is.gd/wfXydO

แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 117 ข้อ (เล่มที่ 2)

https://is.gd/ekFa44

แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 113 ข้อ (เล่มที่ 3)

https://is.gd/fd6XU7

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.หรือท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ

https://is.gd/v4Kd1b

***************************************

แนวข้อสอบกรมสรรพากร  ชุดที่ 1 (แนวข้อสอบเก่า)

โหลดไปดูตรงนี้

https://is.gd/avn6Is

แนวข้อสอบเตรียมสอบสรรพากร ชุดที่ 2  (แนวข้อสอบเก่า บางข้อ ข้อมูลต้องเปลี่ยนแปลงใหม่)

โหลดไปดูตรงนี้

https://is.gd/KxmIyi

***************************************

สไลด์YouTube แนวข้อสอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ศ 2560

https://is.gd/u369uE

แนวข้อสอบเทศบาลและที่เกี่ยวข้องข้อ 1 -142 (เป็นแนวทางอ่านหนังสือครับ)

https://is.gd/V7PGWk

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2560 ชุด สู้เพื่อคุณ จำนวน 155 ข้อ

https://is.gd/dFm9mY

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นๆ 1-340 ข้อ

https://is.gd/qDs9xl

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย ข้อ 1 -140

https://is.gd/4q06Gl

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย

https://is.gd/JmpBwn

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ101 - 134

https://is.gd/lJPgfx

แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2015 ชุด คืนความรู้ให้สังคม (ชุดที่ 2)

https://is.gd/84Sj44

แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 2559 ชุดแบ่งปันความรู้ (1)

https://is.gd/dL72IR

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. / ท้องถิ่น

https://is.gd/QrpiqT

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 81 - 120

https://is.gd/75IwYB

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ101 - 134

https://is.gd/lJPgfx

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

https://is.gd/zchmFj

ติวพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

https://is.gd/AbO8kQ

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

https://is.gd/2yrHUF

แนวข้อสอบเตรียมสอบปี 2560

https://is.gd/uPXaXP

ติวพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

https://is.gd/mkMGzS

แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป

https://is.gd/DmGNGs

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นๆ 1-340 ข้อ

https://is.gd/qDs9xl

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมสอบราชการ ข้อ 1 -55

https://is.gd/Q6KTTH

แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

https://is.gd/QlcFNG

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 41 - 80

https://is.gd/vHaKhS

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ชุดที่ 2)

https://is.gd/dLv9Ih

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 50 -100

https://is.gd/eNmfaL

แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 2559 ชุดแบ่งปันความรู้ (1)

https://is.gd/dL72IR

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 81 - 120

https://is.gd/75IwYB

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

https://is.gd/JmpBwn

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาของท้องถิ่น ข้อ 151 -299 (เตรียมสอบท้องถิ่น ปี 2560)

https://is.gd/9Sd4xJ

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 1 - 40

https://is.gd/Sv0CWs

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาของท้องถิ่น ข้อ 1 - 150(เตรียมสอบท้องถิ่น ปี 2560)

https://is.gd/eVrVpb

แนวข้อสอบนิติกรท้องถิ่น ข้อ 1 -157 (เตรียมสอบปี 2560)

https://is.gd/b3qD4E

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ101 - 134

https://youtu.be/zXT9x48Lokg

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย ข้อ 1- 50

https://is.gd/OjD63W

แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป

https://is.gd/DmGNGs

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

https://is.gd/JmpBwn

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เดิม) (นักจัดการงานทั่วไป (ปัจจุบัน) ข้อ 1 - 87

https://is.gd/hXjGth

โพสที่ เว็บไซต์แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า (ประพันธ์ เวารัมย์)

https://is.gd/BJr6w1


Tags : เฟซบุ๊ก / ไลน์ ประพันธ์ เวารัมย์ และแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view