http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท12/03/2024
ผู้เข้าชม4,077,004
เปิดเพจ6,194,361

ปฎิทิน

« April 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com

การพิมพ์หนังสือราชการ ใช้ฟอร์นที่ลงท้าย ด้วย iT 9 พิมพ์ตัวเลขอารบิด เป็นตัวเลขไทยได้ ประหยัด เวลาในการเปลี่ยนภาษา

การพิมพ์หนังสือราชการ ใช้ฟอร์นที่ลงท้าย ด้วย iT 9 พิมพ์ตัวเลขอารบิค เป็นตัวเลขไทยได้ ประหยัด เวลาในการเปลี่ยนภาษา

โหลดฟอร์นตรงนี้
ดาวน์โหลดมาเพื่อติดตั้ง เวลาพิมพ์ก็ไม่ต้อง กด Shift อีกแล้ว สะดวกมากครับ โดยเลือกใช้ฟอนต์ THsarabun IT๙ ก็สามารถพิมพ์เลขไทย

โดยกดบนตัวเลขบนแป้นด้านขวาได้เลยครับ

Download

https://drive.google.com/file/d/0ByWrV58ag2h8UkROS0s3cURNWjQ/view?usp=sharing

หรือ

https://docs.google.com/file/d/0B-8Al3jKfvrtSE9FN0tuRGFTMG8/edit

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบในโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมดจำนวน ๑๓ ฟอนต์ ให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เลขไทย


สามารถ ดาวน์โหลด จากด้านล่างนี้

Attachments:
รวม font ทั้งหมด 13 font [รวม font ทั้งหมด 13 font] 2276 Kb

http://www.correct.go.th/helpdesk/attachments/article/63/font.rar


Font IT Sarabun9 [Font IT Sarabun9] 351 Kb

http://www.correct.go.th/helpdesk/attachments/article/63/IT9.zip


คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH [คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH] 387 Kb

http://www.correct.go.th/helpdesk/attachments/article/63/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Font%20TH%20SarabunPSK%20Package.pdf

รวม font ทั้งหมด 13 font แบบติดตั้งอัตโนมัติ [รวม font ทั้งหมด 13 font แบบติดตั้งอัตโนมัติ] 2565 Kb

http://www.correct.go.th/helpdesk/attachments/article/63/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.rar
แม่แบบหนังสือราชการ [แม่แบบหนังสือราชการ] 99 Kb

http://www.correct.go.th/helpdesk/attachments/article/63/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.rar

ตามหนังสือที่อ้างอิง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กันยายน 2553 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) จำนวน 13 รูปแบบตัวพิมพ์ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา นั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 8 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทำคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมต่อจากคำอธิบายการพิมพ์การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ดังรายละเอียด


thai-gov-letter


โดยจากประกาศและคำอธิบายข้างต้น งานศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำตัวอย่างและแม่แบบหนังสือราชการ ดังนี้


Tags : การพิมพ์หนังสือราชการ ใช้ฟอร์นที่ลงท้าย ด้วย iT 9 พิมพ์ตัวเลขอารบิด เป็นตัวเลขไทยได้ ประหยัด เวลาในการเปลี่ยนภาษา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view