http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท15/07/2020
ผู้เข้าชม3,244,010
เปิดเพจ5,058,360

ปฎิทิน

« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com

การพิมพ์หนังสือราชการ ใช้ฟอร์นที่ลงท้าย ด้วย iT 9 พิมพ์ตัวเลขอารบิด เป็นตัวเลขไทยได้ ประหยัด เวลาในการเปลี่ยนภาษา

การพิมพ์หนังสือราชการ ใช้ฟอร์นที่ลงท้าย ด้วย iT 9 พิมพ์ตัวเลขอารบิค เป็นตัวเลขไทยได้ ประหยัด เวลาในการเปลี่ยนภาษา

โหลดฟอร์นตรงนี้
ดาวน์โหลดมาเพื่อติดตั้ง เวลาพิมพ์ก็ไม่ต้อง กด Shift อีกแล้ว สะดวกมากครับ โดยเลือกใช้ฟอนต์ THsarabun IT๙ ก็สามารถพิมพ์เลขไทย

โดยกดบนตัวเลขบนแป้นด้านขวาได้เลยครับ

Download

https://drive.google.com/file/d/0ByWrV58ag2h8UkROS0s3cURNWjQ/view?usp=sharing

หรือ

https://docs.google.com/file/d/0B-8Al3jKfvrtSE9FN0tuRGFTMG8/edit

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบในโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมดจำนวน ๑๓ ฟอนต์ ให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เลขไทย


สามารถ ดาวน์โหลด จากด้านล่างนี้

Attachments:
รวม font ทั้งหมด 13 font [รวม font ทั้งหมด 13 font] 2276 Kb

http://www.correct.go.th/helpdesk/attachments/article/63/font.rar


Font IT Sarabun9 [Font IT Sarabun9] 351 Kb

http://www.correct.go.th/helpdesk/attachments/article/63/IT9.zip


คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH [คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH] 387 Kb

http://www.correct.go.th/helpdesk/attachments/article/63/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Font%20TH%20SarabunPSK%20Package.pdf

รวม font ทั้งหมด 13 font แบบติดตั้งอัตโนมัติ [รวม font ทั้งหมด 13 font แบบติดตั้งอัตโนมัติ] 2565 Kb

http://www.correct.go.th/helpdesk/attachments/article/63/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.rar
แม่แบบหนังสือราชการ [แม่แบบหนังสือราชการ] 99 Kb

http://www.correct.go.th/helpdesk/attachments/article/63/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.rar

ตามหนังสือที่อ้างอิง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กันยายน 2553 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) จำนวน 13 รูปแบบตัวพิมพ์ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา นั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 8 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทำคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมต่อจากคำอธิบายการพิมพ์การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ดังรายละเอียด


thai-gov-letter


โดยจากประกาศและคำอธิบายข้างต้น งานศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำตัวอย่างและแม่แบบหนังสือราชการ ดังนี้


Tags : การพิมพ์หนังสือราชการ ใช้ฟอร์นที่ลงท้าย ด้วย iT 9 พิมพ์ตัวเลขอารบิด เป็นตัวเลขไทยได้ ประหยัด เวลาในการเปลี่ยนภาษา

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view