http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แนวข้อสอบราชการต่างๆ และอื่นๆที่น่าสนใจ

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา (ผมประพันธ์เวารัมย์)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท08/02/2016
ผู้เข้าชม779,301
เปิดเพจ1,375,309

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

การพิมพ์หนังสือราชการ ใช้ฟอร์นที่ลงท้าย ด้วย iT 9 พิมพ์ตัวเลขอารบิด เป็นตัวเลขไทยได้ ประหยัด เวลาในการเปลี่ยนภาษา

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเินินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 รวมระเบียบและหนังสือหารือเงินเศรษฐกิจชุมชน

ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีโอนพนักงานส่วนตำบล

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

แนวข้อสอบต่างๆ

มติคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

iGetWeb.com
AdsOne.com

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
   
https://docs.google.com/file/d/0B0QqZeoMeRdmb1hJNU1vMTRHZFU/edit

   หรือ
   http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%b705/%b705-20-9999-update.pdf

หรือ

http://www.slideshare.net/valrom/2496-13-2552


http://download-picture.wunjun.com/1/Tags : พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

ความคิดเห็น

 1. 1
  21/03/2013 17:31
 2. 2
  จริยา
  จริยา 30/08/2011 10:59
 3. 3
  จริยา
  จริยา 30/08/2011 10:57

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view