http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท12/03/2024
ผู้เข้าชม4,076,998
เปิดเพจ6,194,353

ปฎิทิน

« April 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com

รูปแบบการทำรายงาน (ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง) หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาจประยุกต์ใช้ได้

 รูปแบบการทำรายงาน
โดย คุณชัชนี ศรแก้ว
มาตรฐานวิทยานิพนธ์ ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ
   บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    

   
   

   คลิ๊กโหลดข้อมูลเป็นเอกสารที่นี่ได้ที่นี่
   

   http://www.4shared.com/document/uSYLJN4W/_603.html

คลิ๊กดูข้อมูล

 http://www.report.ru.ac.th/คลิ๊กดูข้อมูลตรงนี้ครับ
http://www.report.ru.ac.th/index1.php

คลิ๊กดูตรงนี้

http://www.report.ru.ac.th/special_program/cover_specialp.php

นำข้อมูลเผยแพร่โดย

http://valrom2009.blogspot.com/


*************************************************************

โหลดแนวคำบรรยายเรียนปริญญาโท ม.รามคำแหง
 เนื้้อหาของเว็บด้านบน
โดยยกตัวอย่างต่างๆ ดังนี้ (แต่มากว่านี้)

PS 708 องค์การและการจัดการ คำบรรยายเก่าๆ และ้แนวข้อสอบ

 สรุปหัวข้อจำไปสอบครับ Ps 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (ส่วนรวม)

   เผือใช้ประโยชน์ได้
   
http://www.4shared.com/document/rJGCZ0Bc/_Ps_711.html
   
   ุดที่ 2
   
   http://www.4shared.com/document/VAkqFsyD/___online.html
   

การพิมพ์หนังสือราชการ ใช้ฟอร์นที่ลงท้าย ด้วย iT 9 พิมพ์ตัวเลขอารบิด เป็นตัวเลขไทยได้

รายงาน (Ps 711) การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

คำบรรยายวิชา PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ Public Policy Analysis (เก่าๆ)

พาวเวอร์พอย Ps 711การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว

ตารางบรรยายปริญญาโท วิชา Ps 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีโอนพนักงานส่วนตำ

แนวทางสอบ Ps 710 ความสัมพันธ์ “ประชาธิปไตยกับทุนและเทคโนโลยี”(ที่เห็นด้วยหรือขัดแย้ง) ผศ.วุฒิ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สอบ Ps 710 ผศ.ดร.วิทยา ชินบุตร โลกาภิวัตน์ (globalization) เป็นคำแห่งยุคสมัยของโลกปัจจุบัน

QUIZ (710)สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วันเสาร์ที่ 18 มิ.ย.54 พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย

Quiz ชุดที่ 2สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วันเสาร์ ที่ 11มิ.ย. 2554 (ภาคบ่าย)ผศ.พิมล

Quiz ชุดที่ 2สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วันเสาร์ ที่ 11มิ.ย. 2554 (ภาคเช้า)ผศ.พิมล

ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน

ธนบัตร รัฐบาลไทย สมัยก่อน

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

สรุปรัฐธรรมนูญ 2550 และรัฐธรรมนูญ ฉบับสมบูรณ์ และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 1 และ 2 พ.ศ. 2554

Quiz PS 710ชุดที่ 1 สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ

QUIZ (710) สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์

รายงาน Ps 710 สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชินบุตร

 

แบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 25541

 

 

ถ้ารู้ธรรมะพระพุทธเจ้า อาตมาคงไม่ติดคุก (ลองเปิดฟังดู) นายรักเกียรติ สุขธนะ อดีต สส. 7 สมัย แ

 

 

ตารางบรรยายปริญญาโทวิชา Ps 710 สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 

 

Quiz PS 710 สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิทยา ชินบุตร

 

 

Ps 710 สังคมวิทยาการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (คำบรรยายเก่าๆ)

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ พี่ น้อง รัฐศาสตร์รุ่นที่ 14 ทุกท่าน (อำนาจเจริญ)

 

 

ใบแจ้งชำระเงินลงทะเบียน 1/2554 และตารางบรรยาย ชั้นปีที่ 2 (เทอม 3)

 

 

แนวข้อสอบ Ps 709 นโยบายต่างประเทศไทย

 

 

หัวข้อทำรายงาน สถานการณ์การเมืองโลกปัจจุบัน (PS 703)

 

 

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง ประ

 

 

ประชาสัมพันธ์ "ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง"

 

 

QUIZ (709) นโยบายต่างประเทศไทย วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554 รศ.ดร.กฤษณา ไวสำรวจ

 

 

QUIZ (709) นโยบายต่างประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554 ผศ.ดนัย ทองใหญ่

 

 

ตารางบรรยายปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาค 2/2553 วิชา Ps 709 นโยบายต่างประเทศไทย

 

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่าพยาบาล

 

 

QUIZ (PS 709) นโยบายต่างประเทศไทย วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ

 

 

มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 11 -17 มีนาคม พ.ศ. 2554

 

 

รูปแบบการทำรายงาน โดย คุณชัชนี ศรแก้ว บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1594 วันที่ 4 -10 มีนาคม 2554

 

 

QUIZ (709) นโยบายต่างประเทศไทย วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 ผศ.ดร.เบ็ญจมาส จีนาพันธุ์

 

 

*****************************************************************************

คำบรรยาย  PS 504 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ เก่าๆ
   
   http://www.upload-thai.com/download.php?id=2119f7acaad19d70dc719836224849cd
    
   ******************************************************************

วิชา PS 703  คำบรรยายเทอมก่อนๆ อาจมีประโยชน์บ้าง (ชุดที่ 1)

http://www.4shared.com/file/6AKgoSW4/__1.html

วิชา PS 703  คำบรรยายเทอมก่อนๆ อาจมีประโยชน์บ้าง (ชุดที่ 2)

http://www.4shared.com/file/PqWSrtQP/__2.htmlวิชา PS 703  คำบรรยายเทอมก่อนๆ อาจมีประโยชน์บ้าง (ชุดที่ 3)

http://www.4shared.com/file/Ls66ZXns/_3_online.htmlวิชา PS 703  คำบรรยายเทอมก่อนๆ อาจมีประโยชน์บ้าง (ชุดที่ 4)

http://www.4shared.com/file/jrrqKltU/_4_online.html


วิชา PS 703  คำบรรยายเทอมก่อนๆ อาจมีประโยชน์บ้าง (ชุดที่ 5)
http://www.4shared.com/file/usmBnDDj/_online.html

การเปลี่ยนแปลง วัยเ็ด็กถึงปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลง วัยเ็ด็กถึงปัจจุบัน

 

เที่ยวประเทศจีน

เที่ยวประเทศจีน

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ 

 

ข่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่น่าสนใจ
   
   
   โหลดได้ที่นี่
   http://www.upload-thai.com/download.php?id=ef3542251bc66d813b632917022c104a
   
   หรือ
   
   Download Now

เอกสารประชาสัมพันธ์

  
   
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 2
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 1

 


   
   หรือ ฉบับอื่นที่น่าสนใจ
   
   

                                                                                                      
            

                www.info.ru.ac.th
               ข่าวรามคำแหง ปีที่ 41 (18 เม.ย. 54  - 16 เม.ย. 55)

         
                          
            ฉบับที่ 1   

             
            ฉบับที่ 7   

             
            ฉบับที่ 13   

             
            ฉบับที่ 19   

             
            ฉบับที่ 25   

             
            ฉบับที่ 31   

             
            ฉบับที่ 
37   
             
            ฉบับที่ 43   

             
            ฉบับที่ 49   

             
            
            ฉบับที่ 2   

             
            ฉบับที่ 8   

             
            ฉบับที่ 14   

             
            ฉบับที่ 20   

             
            ฉบับที่ 26   

             
            ฉบับที่ 32   

             
            ฉบับที่ 38   

             
            ฉบับที่ 44   

             
            ฉบับที่ 50   

             
            
            ฉบับที่ 3   

             
            ฉบับที่ 9   

             
            ฉบับที่ 15   

             
            ฉบับที่ 21   

             
            ฉบับที่ 27   

             
            ฉบับที่ 33   

             
            ฉบับที่ 39   

             
            ฉบับที่ 45   

             
            ฉบับที่ 51   

             
            
            ฉบับที่ 4   

             
            ฉบับที่ 10   

             
            ฉบับที่ 16   

             
            ฉบับที่ 22   

             
            ฉบับที่ 28   

             
            ฉบับที่ 34   

             
            ฉบับที่ 4
0  
             

            ฉบับที่ 46   
             
            ฉบับที่ 52   

             
            
            ฉบับที่ 5   

             
            ฉบับที่ 11   

             
            ฉบับที่ 17   

             
            ฉบับที่ 23 ปีที่ 3<7

             
            ฉบับที่ 29   

             
            ฉบับที่ 35   

             
            ฉบับที่ 41   

             
            ฉบับที่ 47   

             
            

             
            
            ฉบับที่ 6   

             
            ฉบับที่ 12   

             
            ฉบับที่ 18   

             
            ฉบับที่ 24   

             

   www.info.ru.ac.th
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 40 (19 เม.ย. 53  - 17 เม.ย. 54)

  
ฉบับที่ 1   

ฉบับที่ 7   

ฉบับที่ 13   


ฉบับที่ 19   


ฉบับที่ 25   


ฉบับที่ 31   


ฉบับที่ 
37   

ฉบับที่ 43   


ฉบับที่ 49   

 
ฉบับที่ 2   


ฉบับที่ 8   


ฉบับที่ 14   


ฉบับที่ 20   


ฉบับที่ 26   


ฉบับที่ 32   


ฉบับที่ 38   


ฉบับที่ 44   


ฉบับที่ 50   

 
ฉบับที่ 3   


ฉบับที่ 9   


ฉบับที่ 15   


ฉบับที่ 21   


ฉบับที่ 27   


ฉบับที่ 33   


ฉบับที่ 39   


ฉบับที่ 45   


ฉบับที่ 51   

 
ฉบับที่ 4   


ฉบับที่ 10   


ฉบับที่ 16   


ฉบับที่ 22   


ฉบับที่ 28   


ฉบับที่ 34   


ฉบับที่ 40   

ฉบับที่ 46   

ฉบับที่ 52   

 
ฉบับที่ 5   


ฉบับที่ 11   


ฉบับที่ 17   


ฉบับที่ 23 ปีที่ 3<7


ฉบับที่ 29   


ฉบับที่ 35   


ฉบับที่ 41   


ฉบับที่ 47     
ฉบับที่ 6   


ฉบับที่ 12   


ฉบับที่ 18   


ฉบับที่ 24   


ฉบับที่ 30   


ฉบับที่ 36   


ฉบับที่ 42   


ฉบับที่ 48   


   www.info.ru.ac.th

ข่าวรามคำแหง ปีที่ 39 (20 เม.ย.52 - 18 เม.ย.53)

  
ฉบับที่ 1 


ฉบับที่ 7 


ฉบับที่ 13 


ฉบับที่ 19 


ฉบับที่ 25 


ฉบับที่ 31 


ฉบับที่ 37 


ฉบับที่ 43 


ฉบับที่ 49 

 
ฉบับที่ 2 


ฉบับที่ 8 


ฉบับที่ 14 


ฉบับที่ 20 


ฉบับที่ 26 


ฉบับที่ 32 


ฉบับที่ 38 


ฉบับที่ 44 


ฉบับที่ 50 

 
ฉบับที่ 3 


ฉบับที่ 9 


ฉบับที่ 15 


ฉบับที่ 21 


ฉบับที่ 27 


ฉบับที่ 33 


ฉบับที่ 39 


ฉบับที่ 45 


ฉบับที่ 51 

 
ฉบับที่ 4 


ฉบับที่ 10 


ฉบับที่ 16 


ฉบับที่ 22 


ฉบับที่ 28 


ฉบับที่ 34 


ฉบับที่ 40 

ฉบับที่ 46 

ฉบับที่ 52 

 
ฉบับที่ 5 


ฉบับที่ 11 


ฉบับที่ 17 


ฉบับที่ 23 


ฉบับที่ 29 


ฉบับที่ 35 


ฉบับที่ 41 


ฉบับที่ 47   
ฉบับที่ 6 


ฉบับที่ 12 


ฉบับที่ 18 


ฉบับที่ 24 


ฉบับที่ 30 


ฉบับที่ 36 


ฉบับที่ 42 


ฉบับที่ 48      

กิจกรรมในรามคำแหง

โครงการหอพักติดดาว ครั้งที่ 1     ครั้งที่2 

 หอพักติดดาวรามฯ รับรางวัลหอพักเครือข่ายดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
 เปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา2554 (ป.ตรี ส่วนกลาง)
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(Advance Program)รุ่นที่9 มอบเงิน 13 ก.ย.54
 สพฐ.จับมือ ม.ร. เปิดสอนป.โท ยกระดับคุณภาพครู รุ่นที่2 13 ก.ย.54
ชู"รามคำแหง"เป็นเลิศวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อชาว"ไทย-อาเซียน" 
จากคม ชัด ลึก 5 ก.ย.54

อดีตผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษามอบทุน 30 ส.ค.54
รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่๗ 29-30 ส.ค.54
     part#๒ 
บรรยากาศการลงคะแนนหยั่งเสียงการสรรหา อธก.ม.ร. 26 ส.ค.54
 26 สิงหาคม 54 ชวนชาวรามฯ ลงคะแนนสรรหาอธิการบดี
 อบรม"เทคนิคการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนตามแผนยุทธศาสตร์" 4 ส.ค.54
 นักศึกษากองทุนฯ ร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 1 ส.ค. 54
 พิธีไหว้ครู ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 14 ก.ค.54
 ไม่แก่เกินเรียน จากคู่สร้าง-คู่สม
 บุคลากรกองกลาง ม.ร. ร่วมถวายเทียนพรรษา 8 ก.ค.54
 คณะผู้บริหาร ม.ร. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 7 ก.ค.54
 อบรมจิตวิทยากับการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 1 ก.ค.54 
 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 30 มิ.ย.54 
 ม.ร. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในต่างประเทศ 29 มิ.ย.54
 ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2554 28 มิ.ย.54 
 ม.ร.ร่วมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 24 มิ.ย.54 
 ประชุมทางวิชาการเรื่อง"การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนฯ" 15 มิ.ย.54 
 การประกวดมารยาทไทย 14 มิ.ย. 54 
 การสัมมนาผู้ควบคุมการสอบไล่ 13 มิ.ย. 54 
 นายธีรวุฒิ วงศ์เศวตกุล ผู้จัดการศูนย์สรรหาและคัดเลือกบุคลากร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยาย 9 มิ.ย. 54 
 อบรมการประชาสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 มิ.ย.54 
 รามฯ เก็บตกนักศึกษาใหม่ 11-15 มิ.ย. จากคม ชัด ลึก 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554 
 ประชาชนและ น.ศ.ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้ที่ รามคำแหง 
 Pre-degree รามฯ แน่นด้วยคุณภาพ 
 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รับมอบเงินสนับสนุนสภากาชาดไทย 18 พ.ค.54 
 หนังสือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2554 
 อบรมการให้คอมพิวเตอร์แก่เยาวชนโดยสถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร. 
 สกู๊ปเรียนรามฯ จากคมชัดลึก เดลินิวส์ สยามรัฐ 10 พ.ค.54 
 รศ.ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา 9 พ.ค.54 
 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ร. จัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำปีครั้งที่ 1 8 พ.ค.54
 ม.รามฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 7-16 พ.ค. 54 
 ม.รามฯ ร่วมกับครอบครัวข่าว 3  รณรงค์กิจกรรมและขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตย
ที่ใสสะอาด 6 พ.ค. 54 

 ม.ร. ร่วมกับ กรมสรรพสามิต รณรงค์ป้องกันและปราบปรามสุรา ยาสูบผิดกฎหมาย 6 พ.ค.54
 เรียนรามฯ ใครว่าง่าย สัมภาษณ์ กล้วย-ฐิภารินทร์ จาก Job Request
 ทีมจรวดน้ำสาธิตรามฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ณ ประเทศสิงคโปร์ ปลายปีนี้
 อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษา วิชา RU 300 สหกิจศึกษา 
ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. 54 

 ม.ร.ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทร คมนาคม(กสทช.)จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้า ใจแก่ผู้ประกอบการวิทยุกระจ ายเสียงชุมชน ครั้งที่ 9 ใน กทม.และปริมณฑล 400 สถานี ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-1 พ.ค. 54 
 นายอิสสระ สมชัย ร่วมงานหอพักสัญจร ครั้งที่ ๑ ๒๕ เม.ย.๕๔ 
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ม.ร. สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๓๕ ๑๙ เม.ย.๕๔ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. ร่วมแสดงดนตรีไทยในงาน A Tapestry of Sacred Music ที่สิงคโปร์ 15-19 เม.ย. 54 
 งานวันสงกรานต์ ๕ เม.ย. ๕๔ 
 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2” 1 เม.ย.54 
 การอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 31 มี.ค. 54
 นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า วิทยาเขตบางนาได้ทุนสนับสนุนปลูกป่าชายเลน จากซีพีเอฟ
 รามคำแหงร่วมมือไปรษณียไทย เพิ่มจุดชำระเงินลงทะเบียนทั่วประเทศ ผ่านPAY@POST 10 มี.ค. 54 
 คณะบริหารธุรกิจจัดสัมมนาทางวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการ Advanced Program 26 ก.พ. 54 
 ประชาคมรามคำแหงเรียกร้อง ปปช.คืนความเป็นธรรมให้รามฯ 14 ก.พ.54 
 พรรคตะวันใหม่ ได้บริหาร อ.ศ.ม.ร. ปี 2554  10 ก.พ.54 
 การแสดงคอนเสิร์ต “Ramkhamhaeng Orchestra the Musical” จากผลงานของวงไวโอลิน (FAA CHAMBER)คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. 9 ก.พ. 54 
 ชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงฟรีคอนเสิรต์ เพลงดังจากหนังดี 3 ม.ค.54 
 บรรยายพิเศษเรื่อง "ผลกระทบของค่าเงินบาทต่อระบบเศรษฐกิจ" 23 ม.ค.54 
 การแสดงโขนรามคำแหงเฉลิมฉลองวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ ม.ค.๕๔ 
 นิทรรศการวันพ่อขุนรามคำแหงฯ ณ สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ๑๗ ม.ค.๕๔ 
 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ ม.ค.๕๔ 
 พิธีอธิษฐานจิตปรกมวลสารและวัตถุมงคลพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๖ ม.ค.๕๔ 
 รศ.คิม ไชยแสนสุข อธก.รามฯ มอบรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 12 ม.ค.54
 ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ร. รับมอบประกาศเกียรติคุณ
จากนางยุวดี นิ่มสมบุญ 12 ม.ค.54 

 อธก.รามฯ ให้โอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมจามจุรีเกมส์ 11 ม.ค.54
 รองประธานสภาทัศนมาตรศาสตร์โลกจาก Hong Kong Polytechnic University เยือน ม.ร. 11 ม.ค.54 
 โปรกอล์ฟชื่อดังร่วมรายการกอล์ฟ ‘Pro-Am’ 10 ม.ค.54 
 ม.ร. ร่วมมือ กสทช. สัมมนาวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบวิทยุชุมชน 7 ม.ค.54
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ‘การผลิตสื่อ e-Learning และแบบทดสอบ e- Testing’ 
6 ม.ค.54 

 

Tags : วิชา Ps

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view